Informacje dotyczące zakupów – Załącznik nr 2

                                                                                                                                                        aktualizacja  10.09.2022

 

Każdy model mebla oznaczony jest unikalnym numerem umożliwiającym jego identyfikację. Również każdy z proponowanych kolorów i wykończeń mebli jest nazwany, lub oznaczony konkretnym numerem.

Prosimy o zapoznanie się z dostępną dla danego mebla paletą kolorów i wykończeń, oraz o potwierdzenie, że wybór dokonany w koszyku jest zgodny z Państwa faktycznymi oczekiwaniami.

Przedstawione w sklepie internetowym kolory mebli, zwłaszcza kolory drewna, tkanin i skór mają charakter orientacyjny. Niniejszy punkt nie dotyczy konsumentów. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wysłania na wskazany adres drewnianych wzorów kolorów. Wzory są wysyłane za zwrotną kaucją 10 – 90 zł od sztuki. Kaucja ta podlega zwrotowi w przypadku zwrotu próbki. Próbki te można również obejrzeć w naszych sklepach stacjonarnych.

Wszystkie dostępne do sprzedaży artykuły są przedstawione na naszej stronie www.meble-prowansalskie.pl Natomiast w naszych salonach w Poznaniu i Warszawie oferujemy kilkaset mebli gotowych do odbioru. Ewentualna wizyta w salonie pozwoli na lepsze zaznajomienie się ze sposobem wykonania, kolorystyką i jakością zamawianych mebli/artykułów.

Montaż mebli – prawie wszystkie nasze meble są dostarczane “w całości”. Montaż kredensu polega na ustawieniu części górnej na dolnej. Zmontować trzeba jedynie łóżka, a do stołów przykręcić nogi – w takim przypadku skontaktujemy się z Państwem celem ustalenia, czy będzie potrzebna nasza pomoc w tej sprawie.

Montaż mebli kuchennych – “z elementów” dotyczy kuchni wykonywanych “na wymiar” i wymaga specjalistycznego montażu wykonywanego przez naszego stolarza. Szczegóły omawiamy po zakończeniu projektowania.

Montaż może zawierać (po uzgodnieniu) podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

Transport towarów do siedziby klienta – grupy produktów objęte “Dostawą gratis” są zaznaczone na stronach naszego sklepu www. Transport pozostałych towarów jest odpłatny. Warunki dostawy zawarte są w “Regulaminie Bezpłatnego Transportu” obok zdjęcia produktu i w stopce naszej www.

Warunki dotyczące wnoszenia mebli udostępnione są w “Regulaminie Transportu, wnoszenia mebli oraz ich rozpakowywania w siedzibie Klienta” który jest umieszczony obok zdjęcia produktu i w stopce naszej www. Wnoszenie mebli – jest odpłatne, można je zamówić wpisując “wnoszenie” w rubryce “Uwagi do zamówienia” w koszyku. Wnoszenie nie jest dostępne we wszystkich lokalizacjach. Skontaktujemy się celem ustalenia szczegółów.

Prawo odstąpienia bez podania przyczyny od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a Sprzedawca przystąpił już do realizacji tak spersonalizowanego Zamówienia. W przypadku Umowy zawartej na odległość, a dotyczącej indywidualnego zamówienia klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od tej Umowy, zgodnie z przepisami Ustawy zawartej w Dzienniku Ustaw z 02.03.2000 nr.22 Poz.271 ze zm. Rozdział 2 Art.10 ustęp 3 punkt 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Umowa niniejsza zastępuje wszystkie dotychczasowe umowy i porozumienia między Stronami, dotyczące tego samego przedmiotu.

Zmiana sposobu wykończenia i kolorów zamówionych mebli może nastąpić w terminie 2 dni po zawarciu Umowy.

Potwierdzam swym podpisem, że zapoznałem(am) się z treścią tej Umowy a zwłaszcza z numerami i oznaczeniami mebli/artykułów oraz ich kolorów zapisanymi w tej Umowie. Są one zgodne z omawianymi lub okazanymi mi próbkami/wzorami oraz z moim dokonanym wyborem.

Potwierdzam swym podpisem, że zapoznałem(am) się z treścią obu załączników, tzn. Załacznika nr 1 Cechy charakterystyczne mebli z drewna litego, oraz Załacznika nr 2 Informacje dotyczące zakupów.  Na naszej stronie www.meble-prowansalskie.pl są dostępne oba te regulaminy.

 

Boutique Pierrot