Regulamin sklepu internetowego „meble-prowansalskie.pl” 

aktualizacja 12.07.2022

             Spis naszych Regulaminów:

         1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Krzysztof Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Boutique Pierrot Architektura Wnętrz Anna Olszewska, Krzysztof Olszewski S.C. z siedzibą w Poznaniu przy al. Wielkopolskiej 27  (60-603), wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7811909713, REGON: 361138451, adres poczty elektronicznej: office@boutiquepierrot.pl; numer telefonu: 516.176.465, zwany dalej „Sprzedawcą”, ustala niniejszym Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.meble-prowansalskie.pl (zwany dalej „Regulaminem”). 
  2. Niniejszy Regulamin określa sposób sprzedaży, zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów w Sklepie internetowym meble-prowansalskie.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.meble-prowansalskie.pl 
  3. Każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.  
  4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego pod adresem www.meble-prowansalskie.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
  5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z witryny Sklepu internetowego. 
  6. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

2. DEFINICJE

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie: 

Administrator Danych Osobowych – Krzysztof Olszewski prowadzący wraz z Anną Olszewską działalność gospodarczą pod firmą Boutique Pierrot Architektura Wnętrz Anna Olszewska, Krzysztof Olszewski S.C. z siedzibą w Poznaniu przy al. Wielkopolskiej 27 (60-603), NIP: 7811909713, REGON: 361138451, adres poczty elektronicznej: office@boutiquepierrot.pl numer telefonu: 516.176.465, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów. 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Dział Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu: 516.176.465 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: office@boutiquepierrot.pl

Dokument Dostawy – oznacza dokument wydawany przez Dostawców Sprzedawcy Klientowi podczas odbioru przez Klienta Towarów lub Produktów zawierający dane o nazwie zamówionego towaru, cenę netto, cenę brutto, stawkę VAT i ilość zamówionego towaru oraz łączną wartość zamówienia.

Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towarów lub Produktów określonych w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej, lub innego zaproponowanego przez Sprzedawcę 

Dostawca – oznacza pracownika Sprzedawcy, który dostarcza Towary lub Produkty określone w Zamówieniu na adres wskazany przez Klienta, a także podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy towarów; 

Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, służące do zalogowania się w naszym sklepie internetowym.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i Zamówienia w Sklepie internetowym. 

Konto Klienta – oznacza zasób internetowy Sklepu internetowego, do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane w ramach Konta Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym. 

Login – indywidualne, ustalane przez Klienta, indywidualizujące go oznaczenie, składające się z ciągu nie więcej niż trzydziestu znaków literowych, cyfrowych lub innych służące do zalogowania się w naszym sklepie internetowym.  

Usługa Newsletter – polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wyraźnie wyodrębnionej informacji o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.  

Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej.  

Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Boutique Pierrot Architektura Wnętrz Anna Olszewska, Krzysztof Olszewski S.C. z siedzibą w Poznaniu przy al. Wielkopolskiej 27 (60-603), NIP: 7811909713, REGON: 361138451, adres poczty elektronicznej: office@boutiquepierrot.pl, numer telefonu: 516.176.465, zwany dalej „Sprzedawcą”, dostępny na stronie internetowej: www.meble-prowansalskie.pl 

Sprzedawca – oznacza Boutique Pierrot Architektura Wnętrz Anna Olszewska, Krzysztof Olszewski S.C. z siedzibą w Poznaniu przy al. Wielkopolskiej 27 (60-603), NIP: 7811909713, REGON: 361138451, adres poczty elektronicznej: office@boutiquepierrot.pl; numer telefonu: 516.176.465, zwany dalej „Sprzedawcą”, który jest właścicielem Sklepu internetowego. 

Strona internetowa lub Witryna – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy meble-prowansalskie, działający w domenie www.meble-prowansalskie.pl 

System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 

Towary lub Produkty – oznacza Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie. 

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie. 

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.). 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.). 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r.  nr 144 poz. 1204 ze zm.). 

Zamówienie – oznacza dokonanie przez Klienta zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu internetowego, Klienci powinni dysponować: 
 2. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet; 
 3. przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies; 
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies. 
 6. Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt III wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze Sklepu internetowego. 

4. REJESTRACJA 

 1. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać Rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.  
 2. W trakcie Rejestracji Klient: 
 3. wypełnia lub potwierdza dane dotyczące: imienia i nazwiska Klienta, adresu e-mail Klienta, adresu zamieszkania Klienta (ulica, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) oraz numeru telefonu Klienta; 
 4. ustala swoje indywidualne Hasło; 
 5. zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu; 
 6. Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Oświadcza również i zaznacza pole, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją Zamówienia. Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednie pole na formularzu rejestracyjnym. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie ogranicza możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;   
 7. Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami dokonanymi przez Klienta w Sklepie internetowym.  
 8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.   
 9. Usługa Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@boutiquepierrot.pl bądź też pisemnie na adres: Boutique Pierrot Architektura Wnętrz Anna Olszewska, Krzysztof Olszewski S.C. z siedzibą w Poznaniu przy al. Wielkopolskiej 27 (60-603), NIP: 7811909713, REGON: 361138451, 60-603 Poznań. Po otrzymaniu żądania, Sprzedawca usuwa Konto Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania żądania. 

5. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnie pod adresami: Studio Meblowe – Al. Wielkopolska 27, 60-603 Poznań oraz Studio Meblowe – ul. Dolna 11, 00-773 Warszawa. 
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Polski.   
 3. Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego informacje o Produktach prezentowanych do sprzedaży (np. opis Produktów itp.) pochodzą od producenta Produktu lub Sprzedawcy. Przed zakupem Produktu Klient ma obowiązek zapoznać się z jego opisem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.  
 4. Ceny Towarów prezentowane na Stronie internetowej Sklepu internetowego są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze Dostawy i składaniu Zamówienia.  
 5. Podane ceny są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Klienta. 
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem pkt V ust. 5 niniejszego Regulaminu. 
 7. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.  
 8. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu i zaakceptowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę. Informacja ta jest przekazywana e-mailem, natychmiast po dokonaniu zamówienia na stronie naszego sklepu internetowego. 
 9. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.  
 10. Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. 
 11. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.  
 12. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.  
 13. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek.     
 14. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

6. ZAMÓWIENIE

 1. Aby złożyć Zamówienie Klient wybiera Produkty prezentowane w Sklepie internetowym, po czym umieszcza je w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „Dodaj do koszyka”  
 2. Po umieszczeniu Produktu w wirtualnym koszyku pojawia się wiadomość sygnalizująca dodanie Produktu do wirtualnego koszyka.  
 3. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz kontrolować wartość Zamówienia.  
 4. Klient może zmieniać Zamówienie po dodaniu Produktu do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego określeniem „Zaktualizuj koszyk”. 
 5. Klient może anulować Zamówienie po dodaniu Produktu do wirtualnego koszyka poprzez zaznaczenie produktów które chce usunąć i kliknięcie przycisku „Zaktualizuj koszyk”. 
 6. Aby kontynuować zakupy Klient akceptuje zawartość wirtualnego koszyka i przechodzi do wirtualnej kasy, poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.                                            
 7. Klient, który posiada Konto Klienta zostanie przekierowany do formularza, gdzie zobowiązany będzie podać swój Login i Hasło, co umożliwi mu zalogowanie się 
 8. Klient, który nie dokonał Rejestracji i nie posiada Konta Klienta, ma możliwość kontynuowania zakupów. Klient taki zostanie zobowiązany do uzupełnienia informacji dotyczących: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania. W przypadku gdy Klient życzy sobie, aby towar został wysłany pod inny adres niż podany adres zamieszkania Kupującego, jest on zobowiązany zaznaczyć pole       Wysłać pod inny adres? Następnie należy uzupełnić informacje dotyczące: imienia i nazwiska odbiorcy, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adres, dokąd towar ma zostać wysłany.  
 9. Po uzupełnieniu danych adresowych Klient w polu “Uwagi do zamówienia” ma możliwość wskazania np. sposobu malowania mebla, zaznaczenia, że wybiera mebel w dwóch kolorach.  
 10. W polu “Wybrane produkty” raz jeszcze jest zobowiązany sprawdzić: rodzaj, ilość, opcję kolorystyczną, kolor oraz ceny i łączną kwotę za którą kupuje wymienione towary.  
 11. Po zapoznaniu się z kosztami wybranych produktów Klient jest zobowiązany do wybrania sposobu wysyłki kupowanych towarów.  
 12. Może wybrać bezpłatny transport na wskazany adres w Polsce zgodnie z „Regulaminem bezpłatnego transportu” albo zaznaczyć odbiór ceramiki lub oświetlenia w naszych studiach meblowych w Poznaniu lub Warszawie.  
 13. Jeżeli Klient nie zaakceptuje warunków naszego „Bezpłatnego Transportu, wówczas może odebrać meble osobiście z magazynu w Poznaniu, zlecić taki odbiór lub na życzenie zorganizujemy taki transport na ogólnych zasadach (płatny przez klienta) 
 14. Usługi wnoszenia, rozpakowywania i montażu nie są dostępne we wszystkich lokalizacjach. Proszę zaznaczyć swoje życzenia w Zamówienie – Uwagi do zamówienia, skontaktujemy się celem ustalenia możliwości wykonania i ceny.
 15. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 16. Klient jest również zobowiązany do zapoznania się i potwierdzenia poprzez kliknięcie w regulamin, że zna i akceptuje postanowienia regulaminów i załączników: 

                 Cechy charakterystyczne mebli z drewna litego – Załącznik nr 1 

                 Informacje dotyczące zakupów – Załącznik nr 2              

                 Regulamin sklepu internetowego.  

                 Regulaminu transportu, wnoszenia mebli oraz ich rozpakowywania w   siedzibie Klienta.  

                 Regulaminu wnoszenia, rozpakowywania i ewentualnego montażu mebli.

 1. Po zaakceptowaniu regulaminów Klient może dokonać zakupu poprzez kliknięcie w przycisk “Kupuję i płacę“.  
 2. Wykonanie tej czynności jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.  
 3. Klient może wybrać, czy płaci całą wartość towaru, czy tylko zadatek w postaci 40% tej wartości.  
 4. Natychmiast, po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje od Sprzedawcy na podany adres mailowy automatyczną informację potwierdzającą fakt dokonania zakupu. W informacji tej wymieniony jest termin dostawy zakupionego towaru, ceny i wszystkie pozostałe warunki Umowy. 
 5. W przypadku gdy zakupiony Towar lub produkt został wycofany z produkcji lub gdy zamówiony Towar lub Produkt jest niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia. Po telefonicznym lub e-mailowym porozumieniu z Klientem zwracamy pieniądze na jego konto. 
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni, co nie ma jednak wpływu na te Zamówienia, które zostały złożone przed datą poinformowania przez Sprzedawcę o dniach wolnych. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień będą publikowane na Stronie internetowej.  
 7. Usługa “Formularz Zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, bądź też z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. 
 8. Klient przed dostawą zakupionego towaru Klient jest e-mailowo lub telefonicznie informowany o zbliżającym się terminie dostawy. Informacja ta zawiera wiadomośćłącznej kwocie zakupów oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jeśli takie występują. Jeżeli Klient dotychczas wpłacił tylko 40% zadatek, to jest proszony o dopłatę reszty należności. Dopłata ta powinna zostać dokonana najpóźniej w terminie 7 dni przed planowaną dostawą. Równocześnie jest informowany o kosztach dostawy, z którymi wcześniej zapoznał się w Regulaminie transportu, wnoszenia i rozpakowywania mebli w siedzibie klienta. Klient ma również możliwość anulowania Zamówienia zgodnie z pkt VI ust. 23 poniższego Regulaminu (poniżej) 
 9. Klient będący konsumentem, który dokonał zamówienia Towaru w naszym sklepie internetowym ma możliwość anulowania Zamówienia w ciągu 24 godzin od jego złożenia i o ile w tym czasie Sprzedawca nie przystąpił do realizacji Zamówienia. Prawo do anulowania Zamówienia nie przysługuje Klientowi, który złożył Zamówienie obejmujące Towary zawierające indywidualne cechy podane przez Klienta w Zamówieniu.  

7. DOSTAWA 

  1. Sprzedawca realizuje Dostawy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej, bądź Sprzedawca dla danego Towaru przewidział dostawę bezpłatną, co zostało oznaczone słowami “Dostawa gratis” obok fotografii produktu. Informacja o bezpłatnej dostawie jest umieszczana na Stronie internetowej przy opisie Towaru.
  3. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaż
  4. Sprzedawca zobowiązany jest przekazać Klientowi Towar będący przedmiotem Umowy – bez wad.
  5. Sprzedawca stawia do dyspozycji Klienta Produkt w terminie do 20 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu, lub w trakcie składania Zamówienia podano termin krótszy. Jest on wyrażony w liczbie tygodni i znajduje się obok fotografii każdego produktu, pod jego symbolem.
  6. Klient może odebrać osobiście zamówiony Towar. Odbioru można dokonać w magazynie Sprzedawcy przy ulicy Żeromskiego 9, 60-544 Poznań w dni robocze, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
  7. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa delikatnego towaru, przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej, lub innego zaproponowanego przez Sprzedawcę);
  8. Początek biegu terminu Dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  9. Sprzedawca dostarcza Klientowi drogą elektroniczną lub dołącza do dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane pozycje Zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
  10. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Dostawy przez Klienta traktowana jest jako naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

8. PŁATNOŚCI

 1. Klient płaci za zakupiony Towar korzystając z platformy płatniczej Przelewy24, bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub gotówką w salonach sprzedawcy.  
 2. Klient ma następujące możliwości uiszczenia zapłaty za Towar: 
 3. 100% ceny Towaru w terminie do 2 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 4. 40% ceny Towaru w terminie do 2 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. W razie wybrania przez Klienta tego sposobu płatności, data wpływu płatności na konto Sprzedawcy rozpoczyna termin wykonania Zamówienia. Pozostałe 60% ceny Towaru Klient uiszcza najpóźniej na 7 dni roboczych przed ustalonym terminem Dostawy Towaru. Nieterminowa dopłata może spowodować opóźnienie realizacji zamówienia.

9. RĘKOJMIA I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych i ponosi on odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną 
 2. Przy realizacji Dostawy przez Dostawcę Sprzedawcy, w razie jej niezgodności ze złożonym Zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał 
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub dostarczenia Produktu z wadą fabryczną, Klient może odmówić przyjęcia takiego Produktu, podpisując stosowne oświadczenie. Sugerujemy kontakt ze Sprzedawcą celem uzgodnienia sposobu załatwienia reklamacji. 
 4. Jeśli zakupiony Towar posiada wadę, Klient ma prawo: 
 5. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia, 
 6. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Klient, który jest konsumentem i wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.                                                                           
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. 
 8. Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mail: office@boutiquepierrot.pl lub pisemnie listem poleconym na adres: Boutique Pierrot Architektura Wnętrz Anna Olszewska, Krzysztof Olszewski S.C. z siedzibą w Poznaniu przy Alei Wielkopolska 27, 60-603 Poznań. 
 9. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, zdjęcie mebla oraz kilka zdjęć uszkodzonych elementów – bez ponadnaturalnych zbliżeń.  
 10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta. 
 11. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 12. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży; 
 13. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą; 
 14. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); 
 15. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, przy czym termin ten liczony jest od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, a jeżeli umowa: 
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części; 
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. 
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a Sprzedawca przystąpił już do realizacji tak spersonalizowanego Zamówienia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje również w przypadkach, o których mowa w pkt X ust. 12  
 3. Klient, któremu przysługuje prawo do odstąpienia może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu poprzez wysłanie e-maila.  Sprawdź podpunkt 12 poniżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: 
  1. pisemnie na adres: Boutique Pierrot Architektura Wnętrz Anna Olszewska, Krzysztof Olszewski S.C. z siedzibą w Poznaniu Aleja Wielkopolska 27, 60-603 Poznań,    
  2.  formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@boutiquepierrot.pl 
 5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli natomiast Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać. Sprawdź podpunkt 12 poniżej. 
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.  
 7. W razie wybrania przez Klienta, korzystającego z prawa do odstąpienia od umowy, sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy: Boutique Pierrot Architektura Wnętrz Anna Olszewska, Krzysztof Olszewski S.C. z siedzibą w Poznaniu przy al. Wielkopolskiej 27 (60-603)  
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.   
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie i zniszczenie towaru powstałe podczas transportu towaru zwracanego do Sprzedawcy, zwłaszcza jeżeli powstaną one na skutek niewłaściwego opakowania, lub użycia niewłaściwego transportu. Niektóre towary, np. drewniane meble nie powinny być przewożone przez firmy kurierskie itp. Celem uniknięcia uszkodzeń, sugerujemy kontakt ze sprzedawcą, aby umówić sposób dokonania ew. zwrotu. 
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  
 12. Prawo do anulowania Zamówienia nie przysługuje Klientowi, który złożył Zamówienie obejmujące Towary zawierające indywidualne cechy podane przez Klienta w Zamówieniu.  

11. DOSTAWA 

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;   
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;  
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  
 4. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  
 5. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;  
 6. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;  
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  
 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę 
 9. zawartej w drodze aukcji publicznej;  
 10. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;  
 11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

          13. GWARANCJA

Towary sprzedawane przez Sprzedawcą objęte są 2 letnią gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści. 
 2. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; 
  2. utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy; 
  3. szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży.     

         13. USŁUGI DODATKOWE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów dodatkowe usługi w postaci Newslettera. 
 2. Usługi dodatkowe są świadczone nieodpłatnie, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przez czas nieoznaczony. 
 3. Usługi dodatkowe są świadczone dla Klientów, którzy wprowadzili adres swojej poczty elektronicznej, dokonali Rejestracji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia.   
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wyraźnie wyodrębnionej informacji o nowych Produktach lub Usługach w ofercie Sprzedawcy.  
 5. Każdy Newsletter zawiera informację o nadawcy, temat wiadomości oraz informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z Newslettera.   
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypisując się z subskrypcji. Wypisanie z subskrypcji jest możliwe za pomocą odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

14. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej. 
 2. Sprzedawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Sklepie internetowym (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w Sklepie internetowym wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.  
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie internetowym, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i niepodlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie powyższych danych i materiałów w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzążycie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej. 
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi aktualnych Klientów Sklepu internetowego przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wyrejestrowania Klienta ze Sklepu internetowego. Nie powiadomienie Sprzedawcy przez Klienta przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu. 
 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Sprzedawcy. 
 4. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu. 
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.  
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów Sprzedaży. 
 8. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 2 – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi  
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017

ZAŁĄCZNIK NR 2

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem  

z usługi świadczonej drogą elektroniczną 

oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących 

składnikiem treści usługi 

Sprzedawca, stosownie do art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. 

Informacja dotyczy zagrożeń potencjalnych, które jednak powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Sprzedawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do potencjalnych zagrożeń można zaliczyć: 

 1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną; 
 2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania; 
 3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne; 
 4. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości; 
 5. możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy, konie trojańskie czy robaki;

Sprzedawca zaleca, aby każdy Klient dbał o bezpieczeństwo własnego komputera, poprzez stosowanie programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall. 

Sprzedawca, zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w Polityce prywatności oraz stosowania plików „cookies”. 

Plik do pobrania: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „meble-prowansalskie.pl”